Tutaj powinien być opis

„Konkurs fotograficzny „Bezpieczne ferie 2021”- policjanci zapraszają”

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Bezpieczne ferie 2021”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas od IV do VIII Szkół Podstawowych z ternu powiatu wałeckiego.
 
Policjanci w ramach działań  prewencyjnych „Bezpieczne Ferie 2021”, serdecznie zapraszają uczniów klas od IV do VIII Szkół Podstawowych powiatu wałeckiego do udziału w konkursie fotograficznym „Bezpieczne ferie 2021”, którego głównym celem jest propagowanie bezpiecznych zachowań dzieci podczas wypoczynku zimowego. Zadaniem uczestnika konkursu będzie wykonanie jednej fotografii przedstawiającej swoje spojrzenie na bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu podczas zimowego wypoczynku. Chętne dzieci za pośrednictwem rodziców, opiekunów prawnych, powinny przesłać wykonaną pracę do dnia 22 stycznia 2021 r. na adres poczty elektronicznej oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do  dnia 29 stycznia 2021 r. Komisja konkursowa przyzna I, II i III miejsce, za które laureaci otrzymają nagrody. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i serwisie facebook organizatora. Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się poniżej. Dzieci, które chcą wziąć udział w konkursie, wraz z nadesłaną pracą konkursową powinny przesłać także wypełnioną kartę zgłoszeniową.

 

Pytania w sprawie konkursu można kierować pod nr telefonu 47 78 49 522 lub 47 78 49 505

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Bezpieczne ferie 2021”
Temat przewodni konkursu brzmi: Bezpieczne spędzanie wolnego czasu w czasie ferii
zimowych.
I. Organizator i cele konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu
78- 600 Wałczu Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 90 A, przy współudziale Stowarzyszenia
Bezpieczeństwo i Pomoc w Wałczu, Stowarzyszenia Przyjaciół Parafii św. Antoniego w Wałczu,
Starostwa Powiatowego w Wałczu, Urzędu Miasta i Gminy Człopa oraz Urzędu Miasta i Gminy
Mirosławiec.
2. Celem konkursu jest:
- propagowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań, podczas wypoczynku zimowego
- edukacja i popularyzacja wiedzy wśród dzieci na temat zasad bezpiecznego spędzania
czasu wolnego
- ograniczenie zdarzeń z udziałem dzieci w czasie zimowego wypoczynku i zabaw zimą.
II. Warunki uczestnictwa
Konkurs fotograficzny „Bezpieczne ferie zimowe 2021” adresowany są do uczniów
klas od IV do VIII z terenu powiatu wałeckiego.
Jedna osoba może zgłosić tylko jedna pracę do konkursu.
Zakazuje się prac tworzonych wspólnie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej
fotografii poruszającej tematykę promującą bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu
podczas ferii zimowych.
III. Nagrody.
1. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
3. Nadesłanie pracy na konkurs wraz z podpisanym zgłoszeniem traktowane jest jako
akceptacja regulaminu konkursowego.
4. Fotografię w formacie .jpg. należy wykonać dowolną techniką.
5. Konkurs odbywać się będzie w formie jednoetapowej ( etap powiatowy).
6. Dzieci za pośrednictwem rodziców, opiekunów prawnych powinny przesłać pracę wraz
z kartą zgłoszenia ( załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie do 22 stycznia 2021r
w formie elektronicznej na adres internetowy oficera prasowego Komendy Powiatowej
Policji w Wałczu
rzecznik@walcz.policja.gov.pl .
7. Laureaci otrzymają nagrody w sposób i w terminie ustalonym przez Organizatora
konkursu.
8. Lista laureatów Konkursu ukaże się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji
w Wałczu.
9. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora o sposobie i terminie
przekazania nagród telefonicznie.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29 stycznia 2021r.
IV. Jury konkursowe
1. Zwycięzców wyłoni niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu.
2. Zadaniem Jury konkursowego jest ocena i wybór najlepszych prac.
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie prac wezmą pod uwagę: zgodność z tematem,
jasność przekazu, pomysłowość.
4. Jury konkursowe ocenia tylko prace spełniające warunki uczestnictwa.
5. Posiedzenie Jury konkursowego jest niejawne. Decyzje Jury konkursowego są
ostateczne i nie mogą zostać zakwestionowane. Dochodzenie racji drogą prawną jest
wykluczone.
6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Komendy Powiatowej
Policji w Wałczu.
V. Postanowienia końcowe
1. Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania nadesłanych prac, których własność
przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich otrzymania.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk
o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w prasie, mediach i Internecie.
3. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie
konkursowe będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do odwołania, zmiany lub
wydłużenia czasu trwania konkursu.
5. Informacje o zmianach w konkursie będą przekazywane uczestnikom za pośrednictwem
strony internetowej http://walcz.policja.gov.pl .
6. Ostateczna interpretacja Regulaminu konkursowego pozostaje w gestii organizatora.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
Organizator: Komenda Powiatowa Policji w Wałczu

Karta zgłoszeniowa w załączniku.

 Załączniki

  • "Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein

  • |
  • TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

  • |
  • "Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz