"Gdy wszyscy myślą, że się czegoś nie da zrobić, wtedy pojawia się ten który nie wie, że się nie da i to robi" A.Einstein ::TWOJA SZKOŁA - TWOJA PRZYSZŁOŚĆ::"Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem" Kartezjusz

Programy autorskie

PROGRAMY AUTORSKIE ZATWIERDZONE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

tytuł cel autor

"DZIESIĘĆ KROKÓW"

Program działalności 1 Drużyny Harcerskiej Włóczykije. Program adresowany do członków druzyny harcerskiej i gromady zuchowej działającej przy Zespole Szkół w Piecniku. Główne cele programu:

 • rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży
 • dążenie do postepowania zgodnie z Prawem Zucha i Prawem Harcerza
 • rozbudzanie motywacji do utrzymania swojego organizmu w zdrowieu
 • pogłębianie więzi srodowiska szkolnego z innymi członkami ZHP
 • uświadomienie złożonosci otaczajacego świata i ukazanie miejsca oraz roli człowieka w tym świcie
Beata Kolasińska

"OSZCZĘDNYM SZCZĘŚCIE SPRZYJA"

Program skierowany do uczniów klas 0-VI realizowany we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Mirosławcu. Cele:

 • rozwijanie umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi
 • ukazywanie pozytywnych efektów wytrwałego dażenia do celu
 • rozbudzanie motywacji do oszczędzania i poszanowania wartości pieniadza
 • kształtowanie umiejetności plastycznego i poetyckiego przedstawiania swoich mysli

 

Beata Kolasińska

"PODRÓŻ PO KRAINIE GRZECZNOŚCI I TOLERANCJI" 

Program profilaktyczny realizowany w roku szkolnym 2011/2012 w klasie III szkoły podstawowej. Jego głównym celem jest:
 • rozpoznawanie i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym
 • wzmacnianie umiejętnosci radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • nabywanie umiejetności konstruktywnego rozwiazywania konfliktów 
 • rozwijanie postawy tolerancji
 • kształtowanie pozytywnych wzorców zachowania i kultury życia codziennego
Beata Kolasińska

"POBAWMY SIE WYRAZAMI I LITERAMI"

 Program nauki czytania, adresatami programu są dzieci 7-letnie. Celem programu jest:

 • pobudzanie i pogłębianie motywacji dzieci do nauki czytania poprzez stwarzanie im optymalnych warunków do rozwijania zainteresowań czytelniczych oraz nabywania umiejętnosci czytania
 • wykorzystanie i stymulowanie mozliwosci rozwojowych dzieci od siódmego roku zycia oraz stworzenie  w edukacji wczesnoszkolnej warunków dojrzewania do obowiązków szkolnych w atmosferze radosnej zabawy
 Irena Czepulonis

"MATEMATYCZNE FASCYNACJE"

Program skierowany do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, oferuje uczniom szeroki wachlarz działań umożliwiających rozwój zainteresowań uczniów, zarówno tych uzdolnionych matematycznie jak i uczniów z trudnościami w tym zakresie, ukazania piękna matematyki, różnorodności jej zastosowań. Głównym celem programu jest:

 • rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań matematycznych uczniów
 • rozwijanie pamięci, rozumowania logicznego i myślenia abstrakcyjnego
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • zachęcanie do aktywności i realizowania własnych pomysłów
 • wdrażanie do systematycznego, celowego działania oraz dobrej organizacji pracy
 • kształtowanie dyscypliny myslenia, starannosci, krytycyzmu, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem
 • kształtowanie umiejętnosci współpracy w zespole zadaniowym 

Monika Zawada

Renata Molka

"GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE"

 Program wychowawczy z zakresu edukacji kulturalno-społecznej poświęcony zasadom savoir vivre w różnych sytuacjach, przeznaczony do realizacji podczas zajęć na świetlicy szkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej. głównym celem programu jest kształtowanie umiejetności kulturalnego, bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania dzieci w róznych sytuacjach, a w szczególności:

 • wdrażanie do okazywania szacunku , sympatii i serdeczności
 • zwrócenie uwagi na problem wystepowania agresji wśród dzieci
 • rozwijanie zainteresowań dzieci i ich pozytywnych cech charakteru
 • kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywde innych i pomocy drugiemu człowiekowi
 • kształtowanie umiejetności bezpiecznego zachowania sie na przejściu dla pieszych, chodniku, przystanku autobusowym
 • ukazanie pozytywnych wzorców zachowania, kultury życia codziennego
 Agata Boruch-Jaszczyk

"TRZYMAJ FORMĘ"

Program przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych oraz dla uczniów klasy piatej i szóstej szkoły podstawowej, opracowany na podstawie ogólnopolskiego programu edukacyjnego dotyczącego promocji zasad zbilansowanej diety i aktywnosci fizycznej. Barbara Klimczyk

"BLIŻEJ PRZYRODY"

Uczestnikami programu są dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Piecniku. Celem programu jest:

 • uświadomienie dzieciom, że życie bez kontaktu z przyroda jest niemożliwe
 • założenie przez uczestników programu szkolnego ogródka
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego
 • rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury
Lidia Zamrzycka

"RADOSNY UŚMIECH RADOSNA PRZYSZŁOŚĆ"

W programie uczestniczą dzieci 5 oraz 6 letnie oraz ich rodzice. Celem programy jest dostarczenie dzieciom i rodzicom narzedzi, których potrzebuja, by prawidłowa higiena jamy ustnej stała sie integralna częścią ich życia. Program koncentruje sie na profilaktyce, buduje szacunek dziecka do samego siebie oraz uczy prawidłowych sposobów pielegnowania jamy ustnej, dzięki którym dziecięcy uśmiech bedzie trwał całe życie. Lidia Zamrzycka

 "ABC MAŁEGO RATOWNIKA"

 Adresatami programu są dzieci w wieku od 7 do 9 lat, zuchy 3GZ Tropiciele Tajemnic oraz inni zainteresowani uczniowie. Jest to program z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. którego głównym celem jest wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia i wychowania dzieci w zakresie przygotowania dziecka do radzenia sobie w różnych sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.  Beata Kolasińska

"KAŻDY MA WPŁYW NA ZDROWIE SWOICH ZĘBÓW"

Program z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej. Głównym celem programu jest przekonanie dzieci o tym, że mają wpływ na zdrowie swoich zębów poprzez:

 • dostarczanie wiedzy na tematsposobów pielegnacji jamy ustnej, zasa prawidłowego żywienia i zapobiegania urazom jamy ustnej
 • kształtowanie umiejetności i nawyków zwiazanych z higiena jamy ustnej
 • kształtowanie potrzeby korzystania z opieki stomatologicznej
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialnosci za zdrowie swoich zębów
Anna Kosikowska

"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

Program przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem programu jest:

 • uporzadkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
 • uświadomienie uczniom, ze palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu tytoniowego związanego z biernym paleniem
 • kształcenie umiejetności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni ludzie palą

Anna Kosikowska

Beata Kolasińska

Irena czepulonis

 "Jestem dojrzałym chrześcijaninem"

 Program przygotowania młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przeznaczony dla uczniów klasy III gimnazjum, którego głównymj celem jest:

 • przygotowanie młodzieży do świadomego i godnego przyjęcia sakramentu bierzmowania
 • kształtowanie odpowiedzialności za swoją wiare i umiejetność dawania jej świadectwa
 • właściwe zrozumienie sakramentów i korzystanie z nich

 

 Justyna Wiśniewska-Jasińska

"Program przygotowania dzieci do pierwszej komunii świętej"

Program ma na celu świadowme i czynne przygotowanie rodziców i dziecka do dokonywania wyborów w oparciu o autentyczne i prawdziwe wartości stawiane przez Kościół. Głównym celem programu jest ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka, rodziny dającej dziecku poczucie akceptacji, życzliwości, bezpieczeństwa, współpracy na drodze do godnego i głębszego przeżywania pierwszego spotkania z Jezusem.  Justyna Wiśniewska-Jasińska

 "SAMARYTANIE"

 "Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez, kim jest; nie przez to, co mz, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi" - te słowa Jana Pawła II stanowią motto działalności Szkolnego Koła Caritas, którego członkowie włączają się na zasadzie wolontariatu w działność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą. Głównym celem programu działalnosci koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.
 Justyna Wiśniewska-Jasińska